ระบบบริหารการศึกษา คู่มือการใช้งาน จำนวนผู้ใช้งาน : 1477

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งาน
2. พิมพ์รหัสวิชา 7 หลัก(ในช่องพิมพ์รหัสวิชา) เเล้วกดเพิ่ม
3. เลือกเกรดที่ต้องการ
4. พิมพ์ข้อมูล CAX,CGX ภาคการศึกษาล่าสุด(ตรวจสอบจาก มสด.29) ตัวอย่าง
5. กดปุ่มคำนวณผลเเล้วโปรเเกรมจะคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมอัตโนมัติ
6. หากต้องการคำนวณผลเกรดเฉลี่ยใหม่ให้กดปุ่มย้อนกลับ
7. ทำแบบสำรวจให้คะเเนนความพึงพอใจ
กรอก CAX กรอก CGX
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด

ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5175 email : registsdu@gmail.com
facebook : www.facebook.com/regis.suandusit